Sammanfattning av KlimatSveriges enkät 2021

Svarsfrekvensen var ca 5% (121 av 2370) för de som mottog enkäten och av de adressater som öppnade enkäten så var svarsfrekvensen ca 14% (866 av 2370). Respondenterna bestod av framförallt enskilda personer (88%), men även av företrädare för nätverksorganisationer (12%). Enkäten skickades ut till alla mottagare av KlimatSveriges nyhetsbrev i januari 2021. Huvudsyftet med enkäten var: (1) att få en bild av huruvida respondenterna anser att det finns ett behov av en samverkansplattform som KlimatSverige för klimatrörelsen i Sverige; (2) att se vilka områden man anser är viktigast för KS att fokusera på; (3) att få feedback och förbättringsförslag angående nätverkets arbete; (4) att stämma av benägenheten att stötta nätverket ekonomiskt eller på andra sätt (t ex vidarebefordra information, bidra med personresurser, etc.). Några sammanfattande slutsatser av enkäten följer nedan:

  • –  En överväldigande majoritet av respondenterna anser att det behövs en samverkansplattform som KlimatSverige för klimatrörelsen i Sverige.
  • –  De tre viktigaste frågorna för en samverkansplattform som KS är samordning av demonstrationer/manifestationer, kommunikation av så många klimatinriktade aktiviteter som möjligt, samt gemensamma påverkansaktiviteter gentemot politiska organ.
  • –  De flesta känner till KS tack vare vårt månatliga nyhetsbrev.
  • –  Ett populärt förslag ang. utveckling av KS är att nätverket bör erbjuda mer info, events och samarbeten mellan nätverksorganisationerna.
  • –  Både flertalet organisationer och enskilda personer kan tänka sig att ställa upp med att regelbundet vidarebefordra information om aktiviteter.
  • –  Bland enskilda personer så kan 41,6% av respondenterna (37 av 89) tänka sig att ge ett årligt bidrag till nätverkets nödvändiga omkostnader (för att möjliggöra nätverkets fortsatta existens).
  • –  Vidare kan 48,3% (43 av 89) av enskilda personer tänka sig att ge enstaka bidrag när det uppstår ett behov (t ex för abonnemang på kommunikationskanaler, kostnader för gemensam klimatdemonstration m.m.).
  • –  Bland organisationer kan 25% av respondenterna (4 av 16) tänka sig att ge ett årligt bidrag till nätverkets nödvändiga omkostnader (för att möjliggöra nätverkets fortsatta existens).
  • –  31,3% (5 av 16) av samma svarsgrupp (organisationer) kan tänka sig att ge enstaka bidrag när det uppstår ett behov (t ex för abonnemang på kommunikationskanaler, kostnader för gemensam klimatdemonstration m.m.).
  • –  Flertalet enskilda personer kan tänka sig att delta i en arbetsgrupp om de skulle bli tillfrågade.

Hela resultatet som PDF.