Trafikverket underkänner sin egen plan för Sveriges infrastruktur!

Trafikveket-3

Trafikverket publicerade onsdagen den 24 februari den underlagsrapport som Näringsdepartementet tidigare stoppat. Det skedde samma dag som Jordens Vänner gjorde ett besök på trafikverket för att begära fram den gömda rapporten. Den har ”kvalitetssäkrats” och fått namnet KLIMATUNDERLAG VISAR GAP MOT NOLLUTSLÄPP http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2016-02/klimatunderlag-visar-gap-mot-nollutslapp/.

Rapporten visar sig innehålla synnerligen explosivt material som kräver att hela infrastrukturplaneringen görs om.

Ur rapporten citeras här två avsnitt:

”Transportsektorn och hela samhället står inför en stor utmaning när det gäller att minska energianvändningen och klimatpåverkan. Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Av dessa utsläpp kommer cirka 95 procent från vägtrafiken. Enligt det transportpolitiska målet ska transportsektorn bidra till uppfyllelse av det nationella målet om begränsad klimatpåverkan. Till 2030 bör Sverige också ha en fossiloberoende fordonsflotta. Till 2050 har regering och riksdag beslutat att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser. Det innebär att även transportsektorn till 2050 behöver minska utsläppen till nära noll.”

”En förändrad utveckling av samhälle och transportsystem kommer leda till ökade behov av investeringar under en övergångsperiod. Det kommer sannolikt också handla om att omvärdera allt som finns i befintlig nationell plan (med byggstart 2019 och senare) och prioritera om.”

I bilagan till rapporten avslöjas de konkreta konsekvenserna av de nödvändiga omprioriteringarna. I tabeller redovisas förändringarna för olika trafikslag enligt klimatscenariot i förhållande till 2010 och 2030 – om utvecklingen fortsätter trendmässigt (BAU). Nationellt måste biltrafiken 2030 (i personkm) minska med 30%, järnvägstrafiken öka med 43%, kollektivtrafiken öka med 106% och cykel  öka med 210%. Lastbilstransporterna minskar med 29% (tonkm).

Riktigt avslöjande blir siffrorna för storstadens tätorter. Där måste biltrafiken minska med 48% i relation till BAU 2030, järnvägstrafiken öka med 52%, kollektivtrafiken öka med 88% och cykel med 260%. Lastbilstrafiken måste minska med 26%.

Dessa siffror beskriver de nödvändiga omprioriteringarna enligt miljömålen före förhandlingarna i Paris. Nu har Sverige och världen kommit överens om skärpta miljömål och det betyder att omprioriteringarna behöver bli betydligt större. Det är angeläget att Trafikverket får möjlighet att redovisa uppdaterade data.

Vad gäller redovisade åtgärder för att minska utsläpp och energiåtgång för biltrafiken saknas en diskussion om hur beläggningen i biltrafiken kan ökas. Det påverkar inte antalet personkilometer men i hög grad antalet fordon. Om beläggningen kan ökas från 1,2 till 2,5 personer per fordon innebär det en halverad mängd fordon på vägarna.

Underlagsrapporten visar att om Sverige tar sina åtaganden från Paris på allvar måste infrastrukturplaneringen ges en helt ny inriktning. Så snart som möjligt måste investeringar i ökad biltrafik avvecklas och ersättas med investeringar i ökad kollektiv- och cykeltrafik. Det innebär bl.a.  att det just påbörjade bygget av Förbifart Stockholm och den knappt påbörjade planeringen av Östlig förbindelse i Stockholm snarast avbryts.

Stockholm den 27 februari 2016

Jan Strömdahl

http://www.stoppaforbifarten.nu/

 

Trafikverkets nyhet om rapporten: Klimatunderlag visar gap mot nollutsläpp
Aftonbladets ledare upp trafikrapporten
Sveriges Radio: Hård kritik mot sen klimatrapport
Supermiljöbloggen: Trafikverket publicerar ”stoppad klimatrapport”
Jordens Vänner: Klimataktivister hittade försvunnen klimatrapport på trafikverkets kontor
Sveriges Radio: Krav på förlängd remisstid för klimatrapport
Aftonbladet: Anna Johansson måste minska vårt bilkörande
Trafikverket och Transportstyrelsen: Ökad trafik äter upp delar av utsläppsminskningen