Klimatnödläget, klimaträttvisa och COP28 behandlades på KlimatSveriges nätverksmöte 9 dec 2023

Tro det eller ej, men de senaste åtta COP-mötena, det vill säga samtliga efter Parismötet 2015,  har bevakats online på KlimatSveriges årliga nätverksmöten. Delegater eller observatörer på COP från olika civilsamhällesorganisationer på plats har kommit till tals under dessa möten och i år 2023 intervjuades två ungdomsdelegater från Sverige och Kenya. Nätverksmötet ägde rum i Immanuelskyrkans lokaler, i samarrangemang mellan flera organisationer inom nätverket. Särskilt tack till  Immanuelskyrkans miljögrupp och personal för att tillhandahålla lokaler och support!

Inledningsföreläsningen: “Mer upplysta beslut kan göra jordsystemet resilient och rättvist.”

Inledningsföreläsningen hölls av Kevin Noone, professor vid Institutionen för miljövetenskap på Stockholms universitet. Han gick igenom det globala klimatnödläget, framför allt hoten mot de nio planetära gränserna. Behoven av social rättvisa, av en annorlunda ekonomi och av politisk handlingskraft betonades av Kevin. 

Planetary Boundaries 2023. Richardson et al. Science Advances, 9(37), eadh2458. doi:10.1126/sciadv.adh2458

Frågorna från publiken handlade bland annat om kolinlagring, kärnkraft, produktion av växtbaserad mat och nedväxt av ekonomin.

–  Kolinlagring finns det tekniska möjligheter till men det är mera en ekonomisk/politisk fråga än en teknisk, menade Kevin. Atmosfären är övermättad av kol och måste tillbaka till mineralvärlden. Han trodde inte så mycket på att driva frågan om kolinlagring i skogar och vegetation, det vill säga i den biologiska världen. Det måste också sättas pris på kol. 

– Kärnkraften ser han som en övergångsfråga så länge den förnybara energin inte är utbyggd. Kärnkraftens avfallsproblem är ju inte löst.  

– Produktion av växtbaserad mat ja, men den frågan är en del av konflikten om tillgänglig mark mellan olika intressen som djurindustrin, jordbruket, skogsindustrin. 

“ALLT måste göras, samtidigt och parallellt.”

– Det finns ingen generallösning. Allt måste göras, samtidigt och parallellt, för att minimera växthuseffekterna, var innebörden av Kevins slutord.

COP 28 online-intervjuerna: “Omställningen får inte ske på bekostnad av de marginaliserade”

Vi hade två personer som från Dubai blev intervjuade om sina intryck och reflektioner, dels Axel Eriksson från LSU (Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer – plattform för 80 medlemsorganisationer), och Shuhaib Musa från Fridays for Future Kenya. Intervjuare var Janine O´Keeffe från Scientist Rebellion och KlimatSveriges samordningsgrupp. Hennes frågor till Axel och Shuhaib handlade bland annat om och hur de kan påverka förhandlingarna, om ordförandeskapets roll, och om det finns hopp och solidaritet. 

Axel poängterade att han ingick i Sveriges officiella delegation och att hans främsta påverkansmöjlighet var att delta i diskussionerna där. Klimaträttvisa som också betyder social rättvisa är nu en brännande viktig fråga som världen måste ta itu med. Omställningen får inte ske på bekostnad av marginella samhällsgrupper eller länder. Det är viktigt att föra fram deras berättelser och att ta itu med grundorsakerna till ojämlikhet. Detta gäller inte bara ute i världen utan även i Sverige, där exempelvis samerna får stora problem med renbetet på grund av gruvbrytning. En annan fråga är spänningen mellan stad och landsbygd.

“Varje hundradels grad betyder människoliv.“

1,5 gradersmålet måste fortfarande stå i fokus för kampen, inte minst för liv och hälsa. Varje hundradels grad uppåt eller nedåt betyder förlorade eller räddade människoliv. Utfasningen av fossila bränslen kommer att rädda miljarder liv.

Workshoparna:

Samverkan inom klimatrörelsen

Workshopen om samverkan samlade flest deltagare. Här betonades vikten av att ta in hur allvarligt läget är och att klimatrörelsen ska ta fram gemensamma ståndpunkter. Andra teman som togs upp var fred för och med jorden, XR/SR-nätverken (svenskt-lokalt-globalt), ARK  (Allians för rättvis klimatomställning) och Klimatriksdagens planerade webbinarier för att öka kunskap om EU:s klimatpolitik och väcka intresse för EU-parlamentsvalet. Klimataktion Stockholm tog upp vikten av att prata på stan om EU-valet med enkel info som når ut, även till Tidöpartiernas väljare. Ett annat tema var spridningen av 1,5 graders knappen, som är tänkt att vara gemensam för klimatengagerade, för att visa att vi är många som bryr oss. Slutligen diskuterades behovet av en tydlig global plan för hur den globala omställningen ska finansieras, fackens engagemang i frågan (som varit på tapeten sedan 2010) och att det behövs ett gemensamt budskap om vad som behöver göras. 

Legal nödrätt och civil olydnad

Under workshopen presenterades det aktuella läget för klimataktivister som åtalats för att använda fredlig civil olydnad som metod, till exempel genom vägblockader. I flera länder förutom Sverige, t ex Nederländerna, Tyskland, England och Australien, har klimataktivister dömts till skadestånd eller fängelse. Till försvar för nödrätt när det gäller klimatnödläget bör man hänvisa till att det finns stöd, både i FN-dokument och från Europadomstolen, för att stater bör vara försiktiga med hur man behandlar fredliga, demokratiska protestaktioner. Se till exempel följande citat från FN:s rapportör för mänskliga rättigheter:

“Prison sentences for non-violent protest activities are always disproportionate”

Även en ledamot från Högsta förvaltningsdomstolen, som har uttryckt att stater måste utöva största möjliga försiktighet när de inför restriktioner gentemot denna form av fredliga protester, citerades. 

Den efterföljande diskussionen handlade om strategi och taktik i aktivismen, med följande slutsatser: Man bör om möjligt vara många, aktionerna måste vara fredliga, och bör upprepas. Företrädare för olika metoder inom klimataktivismen bör vara solidariska med varandra. Rättegångarna i domstolarna är viktigt att uppmärksamma, och bör bevakas av övrig klimatrörelse och media. 

Medborgarråd som verktyg för politisk påverkan

Klimatriksdagens idé om klimatrådslag i tre kommuner av olika storlek har fått stöd för genomförande, har nyss påbörjats och ska genomföras 2024, med avslut under planerad Klimatriksdag 2025. Deliberativ demokrati, som betonar samtalets och kommunikationens roll för att utveckla och förstärka demokratin, ska användas som metod. Det kommer ske i form av en medborgarpanel med ett representativt urval av deltagare (ca 40 personer/rådslag) som får gemensam utbildning. Detta klimatrådslag som sker i samarbete med kommunen ska peka ut ett svar eller en riktning för omställningen. En metodhandbok ska sammanfatta resultat och erfarenheter, och uppföljning sker under den planerade Klimatriksdagen 2025.

Hur förbättrar vi Stockholmsmiljön?

Är staden till för människan eller bilen? Är planeringen till för oss invånare eller för byggbolagen? Alternativ Stads förslag är att omvandla parkeringsplatser till gångstråk, exempelvis Skeppsbron, som ockuperades under klimatveckan i september.  Andra förslag berörde trädplantering längs gator, hårdgjorda ytor kontra grönområden, och mer, bättre och billig/gratis kollektivtrafik. Stötta kampen för att försvara grönområdena och agera mot motorvägar!

Teater Aurora

Skådespelare från Teater Aurora berättade om två pjäser med miljötema som de spelar fram till jul på Giljotinen. Ekologiskt nödläge och Teater om skogen. En ljus och förhoppningsfull avslutning på årets nätverksmöte!

Tack för den här gången!

Önskar samordningsgruppen och arrangörerna:

Janine O´Keeffe Scientist Rebellion, Tonia Moya Green Cross Sweden, Anders Berndes Immanuelskyrkan, Karin Wahlgren Klimataktion Stockholm, Jan Lindblad Klimatriksdagen. Saknas på bilden: Birgitta Henriksson Alternativ Stad/Jordens Vänner, Ulla Tengblad Klimataktion Uppsala, Pontus Björkman Latinamerikagrupperna. 

Text: Karin Wahlgren

Redigering: Maja Håkansson

Foton: Pontus Björkman, Tonia Moya, Jan Lindblad, Karin Wahlgren.