Bakgrund till enkäten januari 2021

Nätverket KlimatSveriges  bakgrund och historia

2014 hade den första Klimatriksdagen ägt rum i Norrköping, ett val som klimatrörelsen kallade “klimatval” ägde rum. Klimatfrågan verkade inte gå framåt, och Parisavtalet var ännu inte slutet. Vad skulle nu hända? Klimatrörelsen upplevdes som splittrad mellan många olika små och stora organisationer. Det fanns ett stort intresse av en gemensam plattform. Den gemensamma värdegrunden och syftet fastställdes under några stormöten under hösten 2014 och våren 2015, en gemensam grafisk profil och hemsida togs fram, och flera arbetsgrupper bildades. 

Nätverket KlimatSverige är ingen juridisk person (det vill säga inte en förening) utan ett nätverk av organisationer och enskilda. Det har inga valda representanter och ingen budget. Kostnader som uppstått t ex för demonstrationer har de arrangerande organisationerna delat på, varje gång de uppstått. Först Naturskyddsföreningen Stockholms län, och senare Klimataktion Stockholm har tagit ansvar för att förvalta gemensamma medel.  

Successivt sedan start har anslutningen till nätverket stadigt ökat. I nuläget finns drygt 130 miljöorganisationer och drygt 2000 individer som anslutit sig (fram till dec 2020). Därtill kommer ett antal företag och andra föreningar som anmält intresse av nätverket och anslutit sig till värdegrunden. Ingen ”medlemsavgift” eller annan skyldighet finns, mera än att man ställer sig bakom värdegrund och syfte. Nyhetsbladet som publiceras 1 – 2 ggr/ månad når 2300 mejladresser. Det finns just nu två aktiva arbetsgrupper som står för kontinuitet (samordningsgruppen och kommunikationsgruppen). Det finns några kontaktmejladresser som bevakas sporadiskt. Under det senaste året har ett tiotal personer  jobbat ideellt med nätverket vid sidan av sina engagemang i de egna föreningarna (Klimataktion, Greenpeace, Latinamerikagrupperna, Klimatriksdagen, Fossil Free, Green Cross Sweden, Jordens Vänner med flera). 

Vi ser ett behov av att nu ta ett steg tillbaka, reflektera över hur nätverket fungerar och vad som åstadkommits, och fundera över vad som behövs framöver. För att få underlag för diskussioner kring detta ombeds du att besvara bifogade enkät (länk). 

Så har KlimatSverige fungerat

1.Gemensamma större klimatdemonstrationer och annan samverkan och samplanering av aktioner och kampanjer. Ingen annan instans har på allvar eller med kontinuitet tagit på sig denna samverkansroll. De senaste två åren har nätverket aktivt stöttat ungdomsrörelsen Fridays for Future, vilka stått som huvudsakliga arrangörer för klimatdemonstrationerna i samarbete med KlimatSverige. 

2.Gemensamma nätverksmöten 1 – 2 ggr per år. Information, diskussion och samarbeten kring olika organisationers aktiviteter och kampanjer har då varit i fokus. På grund av corona har tyvärr inga nätverksmöten eller gemensamma större aktioner/demonstrationer ägt rum under 2020, men åtminstone ett nätverksmöte under hösten 2021 planeras.

3. Kommunikation av organisationers klimatinriktade aktiviteter genom gemensam hemsida med kalendarium, facebook, instagram och twitter. 

4. Stöttning av lokala klimatnätverk genom bl a ”verktygslådor” vid nationella och globala manifestationer; plattform kring medborgarförslag i kommuner mm. 

5. Kontaktyta för andra samarbeten. 

Aktuella frågeställningar och problem

  • Behövs det även fortsättningsvis en gemensam samverkans- och kommunikationsplattform? 
  • Otydligt stöd och otydliga förväntningar från anslutna organisationer. 
  • Klimatrörelsen i Sverige består av många olika, mindre och större organisationer, som var för sig driver sina frågor och kampanjer. Bildandet av ny, gemensam, klimatorganisation är antagligen en utopi och kanske inte heller önskvärt.   
  • Det finns ingen formell representation eller styrning från de anslutna organisationerna. 
  • Det finns vissa brister i administration, logistik och ansvar när det gäller kontakten med anslutna organisationer och enskilda. Inget aktivt arbete pågår heller för att rekrytera nya till nätverket.  
  • Det finns inga pengar eller andra resurser förutom de frivilliga ideella, allt måste uppfinnas/startas på nytt. Inga kansliresurser. Några organisationer har tidvis ställt upp mycket.
  • Kommunikationsplattformen har kunnat skötas utan större kostnader och med ideellt arbete, men kostnader har uppstått nu. Det finns ett beräknat grundbehov på cirka 20 000 kr/per år. 
  • Det är få som skickar in information om sina aktiviteter för att med hjälp av KlimatSverige få spridning.
  • Osäkerhet kring hur samarbetet framöver ska se ut under pandemin, när inga möten eller manifestationer kan genomföras. Kommer nätverket och kanske hela klimatrörelsen att försvagas utan stora demonstrationer och aktioner? 
  • För få aktiva jobbar med nätverket. Om det ska fortsätta, kan vi bli fler?

Samordningsgruppen och kommunikationsgruppen, 2020-12-14

Bidrag till nätverket KlimatSverige skickas till Klimataktion Stockholms bankgiro 377-4429, märk KlimatSverige. 

Värdegrund
Nätverket KlimatSverige samlar organisationer och enskilda som tar klimatforskningens varningar på fullt allvar. Vi vill att Sverige går före i en snabb och rättvis global omställning till ett samhälle som respekterar planetens ekologiska och klimatmässiga gränser.

Syfte
KlimatSverige är ett nätverk av organisationer och enskilda där syftet är att samla, bredda och stärka klimatrörelsen.

Vi vill:
– skapa en mötesplats där organisationer och enskilda kan utbyta information och idéer samt skapa samarbeten.
– bredda klimatrörelsen genom att samla enskilda och civilsamhällets olika aktörer.
– stimulera till gemensamma aktioner och aktiviteter.
– stärka klimatrörelsens röst i debatten
– samverka med internationella rörelser som driver på för en social och ekologisk omställning utifrån global solidaritet och rättvisa.